Afrika
- Egypt
- Keňa
- Madagaskar
- Maroko
Amerika
- Brazílie
- Kostarika
- Kuba
- Nikaragua
- Panama
- Peru
- Spojené státy americké
Asie
- Bali
- Čína
- Indie
- Indonésie
- Izrael
- Jordánsko
- Kambodža
- Kyrgyzstán
- Laos
- Libanon
- Malajsie
- Maledivy
- Mongolsko
- Myanmar
- Nepál
- Omán
- Spojené arabské emiráty
- Srí Lanka
- Thajsko
- Turecko
Další oblasti
-- Alanya
-- Side
- Vietnam
Austrálie a Oceánie
- Nový Zéland
Evropa
- Albánie
- Anglie
- Arménie
- Belgie
Další oblasti
-- Brusel
- Bosna a Hercegovina
Další oblasti
-- Neum
- Bulharsko
- Černá Hora
- Česká republika
- Chorvatsko
- Dánsko
Další oblasti
-- Kodaň
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Gruzie
- Holandsko
- Irsko
- Island
- Itálie
- Kanárské ostrovy
- Kypr
- Litva
Další oblasti
-- Vilnius
- Lotyšsko
- Lucembursko
Další oblasti
-- Lucemburk
- Maďarsko
- Makedonie
Další oblasti
-- Skopje
- Malta
- Monako
Další oblasti
-- Monako
- Německo
- Nizozemí
Další oblasti
-- Amsterdam
- Norsko
- Pobaltí
- Pobaltské státy
- Polsko
- Portugalsko
Další oblasti
-- Madeira
- Rakousko
- Řecko
- Rumunsko
Další oblasti
-- Sibiu
- Rusko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Středomoří
- Švédsko
- Švýcarsko
- Turecko
- Ukrajina
- Velká Británie
Další oblasti
-- Wales

TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA

VLAKEM Z MOSKVY PŘES URAL, SIBIŘ A MONGOLSKO AŽ DO PEKINGU

Ubytování: hotel***, lůžkový vlak
Oblíbené
Sleva
Cena od:
74 590 Kč
Poptat
Přijměte pozvání na neobvyklou cestu, která je snem každého cestovatele. Už samotný pojem „Transsibiřská magistrála“ vyvolává pocit dálek, divočiny, dobrodružství a romantiky. Poznejte krásu Moskvy, nechte se obklopit slávou tatarských chánů v Kazaňském Kremlu, ponořte se do nekonečných lesů sibiřské ...

Program zájezdu

1. den zájezdu 
Odlet z Prahy do Moskvy, transfer do hotelu. MOSKVA (UNESCO), večerní procházka, Rudé náměstí, GUM, Chrám Vasila Blaženého, chrám Krista Spasitele a večerní ulice Arbat. Nocleh v hotelu.

2. den zájezdu
Prohlídka Moskvy autobusem. Kreml s jedinečným komplexem chrámů a paláců, Novoděvičí klášter a hřbitov (pochován Čechov, Gogol, Šaljapin, Jelcin, Chruščov aj.). Na závěr vyhlídka na Moskvu z Vrabčích hor od Moskevské univerzity. Odjezd na nádraží, fotka u symbolického začátku Transsibiřské magistrály na Jaroslavském nádraží. Noční vlakem do Kazaně.

3. den zájezdu
Ráno KAZAŇ (UNESCO), pěší návštěva bělokamenného Kazaňského Kremlu se starobylými mešitami, věží Söyembikä a paláci mocného tatarského chána, mešita Kul Šarif, Baumanova ulice s historickými domy a chrám sv. Petra a Pavla – jedna z nejcennějších ukázek ruského baroka. Večerní procházka okolo výstavních budov a podivuhodných chrámů. Skvělá tatarská kuchyně v některé ze stylových restaurací. Nocleh v hotelu.

4. den zájezdu
Výlet autobusem do starého opevněného města Volžských Bulharů – BOLGAR NA VOLZE (UNESCO), jedinečný soubor staveb na soutoku veletoků Volhy a Kamy z 12. – 14. stol. Odpoledne odjezd Transsibiřským expressem k URALU do Jekatěrinburgu.

5. den zájezdu  
Ráno JEKATĚRINBURG, předěl mezi Evropou a Asií. Prohlídka autobusem, chrám Všech svatých na krvi, vystavěném na místě tzv. Ipatěvova domu, kde byl car Mikuláš II. s celou rodinou zavražděn, chrám Nanebevstoupení, hl. náměstí, příjemné parky. Ganina jama za městem, kam byly svrženy ostatky zavražděné carské rodiny, Památník předělu mezi Evropou a Asií. Nocleh v hotelu.

6. a 7. den zájezdu
Odjezd a cesta vlakem po TRANSSIBIŘSKÉ MAGISTRÁLE dále na východ, nekonečnou sibiřskou tajgou, veletoky Ob a Jenisej, romantika starých dob, lahůdky prodávané na nástupištích při zastávkách vlaku (uzené ryby, domácí sladkosti, pečená masa, bliny) a samozřejmě vodka a čaj ze samovaru (jídelní vůz k dispozici). Nocleh ve vlaku.

8. den zájezdu
Odpoledne příjezd do Irkutska. Transfer do hotelu přímo na břehu jezera BAJKAL, v městečku LISTVJANKA.

9. den zájezdu
Celodenní výlet okolo Bajkalu po historické KRUGOBAJKALSKÉ ŽELEZNICI, projížďka s četnými zastávkami a vyhlídkami, focení z plošiny přímo na lokomotivě. Vzpomeneme osud stavitelů – vězňů, ale také slavnou historii československých legií, které vybojovaly na Bajkalu jedinou námořní bitvu v českých dějinách. Ochutnáme vyhlášeného omula – skvělou rybu, kterou nenajdete jinde na světě. Pozdě v noci návrat do hotelu.

10. den zájezdu
Dopoledne místo našeho pobytu LISTVJANKA na břehu BAJKALU (UNESCO), nádherná okolní příroda, akvárium s bajkalskými tuleni, muzeum Bajkalu. Odjezd od jezera, úchvatný skanzen Talcy – obydlí a zvyky sibiřských kmenů. IRKUTSK, město uprostřed Sibiře na březích řeky Angary, s řadou starých dřevěných domků. Návštěva vyhlášeného trhu s dary okolních řek a jezera, domy Děkabristů. Večer ubytování v hotelu v Irkustku

11. den zájezdu  
Ráno odjezd po jižní větvi Transsibiřské magistrály směr Mongolsko. Průjezd BURJATSKEM – buddhistickou části Sibiře na východ od Bajkalu, krajina již začíná připomínat stepi, první pagody, modřínové lesy a roztroušená jezera. Nocleh v lůžkovém vlaku.

12. den zájezdu  
Ráno příjezd do hl. města Mongolska ULÁNBÁTAR. Prohlídka města autobusem s místním průvodcem, neopakovatelná atmosféra buddhistických chrámů, paláců chánů, sovětských budov a divokých jurtovišť. Prohlídka největšího klášterního komplexu GANDAN s obří sochou Buddhy, Lamaistického chrámu, proslulého archeologického muzea s kosterními pozůstatky dinosaurů (hnízda a vejce dinosaurů), Suchbátarovo náměstí s budovou parlamentu a sochou Čingischána, tržiště s mongolským kašmírem a velbloudí vlnou, Zimní palác Bogdchána. Vyhlídka z vrchu Zaisan na město, okolní hory a stepi. Nocleh v hotelu.

13. den zájezdu  
Celodenní výjezd do NP HUSTAI, jeden z vrcholů programu, pozorování stád posledních divokých koní na světěkoní Převalského. Nekonečné zelené pláně, pastevci koňů a velbloudů, stáda jaků, úžasná krajina bez lidí a stop po civilizaci. Návrat do Ulánbátaru a možnost návštěvy představení souboru Tumen Ekh – mongolské hrdelní zpěvy a lidové písně. Nocleh v hotelu.

14. den zájezdu  
Celodenní výlet do NP TERELJ, klenot mongolské přírody. Uvidíme mongolské lovce vlků a lišek s orly a kondory, tradiční jurty a nomády, kteří doposud žijí kočovným způsobem. Terelj je monumentální údolí s řadou posvátných obřích skalních masivů, buddhistických a šamanských modliteben. Vycházka k panoramatické vyhlídce a klášteru na konci údolí. Možnost projížďky na koni či velbloudovi, návštěva kočovníků a testování tradičního nápoje Kumys. ULÁNBÁTAR, nákupy suvenýrů, návrat do hotelu.

15. den zájezdu  
ULÁNBÁTAR
, ráno odjezd vlakem po jedné z větví Transsibiřské magistrály na jih, do pouště GOBI. Západ slunce nad pouštní krajinou. Nocleh v lůžkovém vlaku.

16. den zájezdu  
Odpoledne, cíl cesty PEKING – 8 453 KM VLAKEM Z MOSKVY – vítězná láhev čínského piva na oslavu cíle cesty. Večerní procházka k Chrámu Nebes (UNESCO), na obchodní třídu Wangfujing, kde můžeme ochutnat čínské speciality nebo slavnou Pekingskou kachnu. Nocleh v hotelu.

17. den zájezdu  
Autobusem celodenní prohlídka PEKINGU, velkolepé císařské ZAKÁZANÉ MĚSTO (UNESCO), největší náměstí světa, ohromující pohled z pahorku Jingshan, nádherné zahrady parku Pej-chaj, prohlídka Chrámu Nebes a Letní palác (UNESCO), jezero s dračími loděmi, Večer stylová čajovna, degustace čínských čajů. Návrat na hotel.

18. den zájezdu  
Výlet k jednomu z divů světa, VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ (UNESCO) a odpoledne TYGŘÍ HORY s areálem 13 hrobek císařů dynastie Ming – půvabné stavby v krajině „zmačkaného sametu“, Cesta duchů, obří sochy zvířat, úředníků a generálů. Sestup do jedné z hrobek s pokladnicí a podzemním palácem. Večer transfer na letiště a odlet do Prahy.

19. den zájezdu  
Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Moskva, Peking – Praha (s přestupem), 
 • letištní taxy, 
 • veškeré transfery do hotelů, na nádraží a na letiště, 
 • autobusová doprava během prohlídek měst dle programu, 
 • doprava vlakem po Transibiřské magistrále dle programu, 
 • 17x nocleh – z toho 11x hotel*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a 6x nocleh ve vlaku, 
 • 11x snídaně, 
 • autobusová doprava na výlety (Bolgar, Krugobajkalská železnice, NP Hustai, NP Terelj, hrobky Mingů a Velká čínská zeď), 
 • 4x oběd během výletů (NP Hustai a Terelj, Peking, hrobky Mingů), 
 • vstupy do NP v Mongolsku a v Číně (Zakázané město, Letní palác, Velká Čínská zeď, hrobky Mingů), 
 • služby českého průvodce, 
 • služby místních průvodců, 
 • komplex. pojištění vč. storna (povinné z důvodu vyřízení víz)

Cena nezahrnuje

 • jízdné na vyhlídkové Krugobajkalské železnici, 
 • lanovku na Velkou čínskou zeď, 
 • spropitné pro místní průvodce a řidiče, 
 • vstupné a další poplatky cca 3000 RUB, 130 $, 
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek

 • 1lůžk. pokoj v hotelích 6000 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • připojištění storna zájezdu +500 Kč,
 • vízum do Ruska 1990 Kč,
 • vízum do Číny 3000 Kč,
 • vízum do Mongolska 1990 Kč (o potřebných formalitách budeme včas informovt),
 • 4x večeře v hotelích v Rusku (mimo 1. a 9. den) 1300 Kč,
 • jízdné po Krugobajkalské železnici vč. oběda 2800 Kč,
 • Moskva – vstup do Kremlu vč. povinného místního průvodce 680 Kč (jízdné a vstup je nutné objednat nejpozději měsíc před odjezdem),
 • příplatek za vlak 2. třídy namísto 3. v Rusku 3900 Kč.
 • Cesta vlakem: v úseku Moskva – Irkutsk cena zahrnuje přepravu charakteristickým vozem 3. tř. Plackarnyj (Vagon pro 54 osob, členěný na průchozí oddělení pro 6 osob – denní sezení, v noci lůžka), úsek cesty Irkutsk – Peking uzamykatelné kupé 2. tř.pro 4 osoby. Za příplatek 3900 Kč/os. možno doobjednat místo v kupé pro 4 osoby 2. tř. i v úseku Moskva – Irkutsk.

Orientační ceny vstupného

Moskva – metro 55 RUB/jízda cca 100 RUB
Moskva – Novoděvičí klášter exteriér a hřbitov vstupné 300 RUB
Kazaň – vstup Kreml a mešita KulŠarif 150 RUB
Kazaň – chrám sv. Petra a Pavla zdarma
Jekatěrinburg Ganina Jama 500 RUB
Bolgar – vstupy do muzeí cca 500 RUB
Oběd ve vlaku Krugobajkalky 650 RUB
Talcy skanzen – vstup 330 RUB
Bajkalské muzeum (tuleni bajkalští) 370 RUB
Ulánbátar – klášter Gadan 4000 MNT
Ulánbátar – Lamaistický chrám 8000 MNT
Ulánbátar – palác Bogdchána 8000 MNT
Ulanbátar – muzeum dinosaurů 5000 MNT
Ulánbátar – představení Tumen Ekh 25 000 MNT
oprava k představení 10 000 MNT
Peking metro 4jüan/jízda 8 CNY
Cesta duchů u hrobek 30 CNY
Čínská zeď – lanovka 25 USD

Kapesné

Ve všech navštívených zemích je zvykem, poskytovat místním průvodcům a řidičům transferů spropitné/bakšiš v závislosti na tom, jak byla skupina spokojena. Tyto platby bude vždy řešit za skupinu průvodce. Předpokládaná částka za bakšišné je cca 30 USD/os. na celý zájezd.

Sleva

 • BONUS vízum do Ruska zdarma při rezervaci zájezdu do 10.01.2020

Nástupní místa

06.08. - 24.08. odjezd L2, L3
Přehled nástupních míst najdete ZDE

Vstupní vízum

 • O potřebných formalitách budeme včas informovat.

Pořádající CK: Redok

Termíny:

Od: 2020-08-06
Do: 2020-08-24
Počet nocí: 18
Cena od: 74 590 Kč

Nezávazně poptat zájezd